Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko na období 2021 – 2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, z. s. (SCLLD MAS Telčsko) je ucelený rozvojový dokument na další programové období 2021 – 2027 pro území MAS Telčsko. Území MAS Telčsko pro toto nové programové období zahrnuje do svého území 51 obcí.

Koncepční část SCLLD si můžete stáhnout ZDE

Jde o celkovou střednědobou strategii, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území MAS Telčsko pro období do roku 2027. Tato strategie je základní strategický dokument pro naplňování rozvoje území MAS, jehož záměrem je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Strategie vznikala od roku 2020 na základě dat a údajů vycházejících z území MAS Telčsko. Dále vychází ze znalostí místní situace a místního partnerství. Je výsledkem spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

Koncepční část SCLLD MAS Telčsko poukazuje a vyhodnocuje problémy, potřeby a potenciál území MAS Telčsko. V SCLLD MAS Telčsko navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření – výše pak Specifických a Strategických cílů. Díky komunitně vedenému místnímu rozvoji je MAS Telčsko schopná naplňovat daná opatření.

Tvorba SCLLD MAS Telčsko vychází z dat dotazníkového šetření, které probíhalo od 1. 3. do 31. 3. 2021 – šlo o dotazníky pro občany, podnikatele, NNO a obce. Dále proběhly dvě FOCUS GROUP – 30. 5. 2019 a 31. 7. 2021, kde jsme projednávali potřeby a problémy území. Poté tyto výstupy byly zahrnuty do dokumentu strategie. Vyvrcholením schválení strategie a připomínek k dané strategii bylo setkání Členské schůze 17. 8. 2021. Poté byla Koncepční část strategie zaslána k připomínkování na MMR.

——————————————————————————————————————————————–


Popis zapojení komunity do tvorby SCLLD 21+ MAS Telčsko

Jednotlivé kroky přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko pro roky 2021 až 2027 jsou níže postupně popsány. Do celkové přípravy SCLLD byli zapojeni místní aktéři z řad zastupitelů obcí, podnikatelů, občanů, neziskových organizací z území MAS Telčsko.

 1. Mid-term evaluace SCLLD MAS Telčsko pro období 2014 – 2020:
  – cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Telčsko bylo provedení hodnocení realizace SCLLD na úrovní MAS Telčsko v programovém období 2014 2020 – blíže k celé evaluace zde: https://mastelcsko.cz/mid-term-evaluace/
 2. Focus Group k mid-term evaluaci (30. 5. 2019) a k následnému zpracování SCLLD na další programové období 2021 – 2027:
  Pozvánka a prezenční listina
  Zápis z Focus Group
  Foto z Focus Group
 3. Expertní část
  – vlastní šetření o stavu území MAS Telčsko, vyhledávání a zpracování statistických dat o území a metodologické řízení
  – probíhaly také individuální rozhovory se starosty obcí v území – setkání se konala individuálně v kanceláři MAS Telčsko v průběhu roku 2020
 4. Focus Group k realizaci Koncepční části SCLLD MAS Telčsko (22. 7. 2021) – na tomto setkání byly připomínkovány navržené Strategické a Specifické cíle SCLLD MAS Telčsko na období 2021 – 2027. Součástí této Focus Group byli i členové rozhodovacího orgánu MAS Telčsko – Výkonné rady – předsedkyně Marie Prknová, Miroslav Požár a Bohumil Novák.
  Pozvánka
  Zápis z Focus Group
  Foto z Focus Group
  Prezenční listina
 5. Dotazníkové šetření od 1. 3. do 30. 3. 2021:
  – v rámci dotazníkového šetření byly zjišťovány názory, potřeby a problémy v regionu, které tíží jednotlivé aktéry v území dle oblastí – pod jednotlivými položkami lze rozkliknout vyhodnocení dotazníků za danou skupinu:
  * podnikatelé
  * NNO
  * občany
  * obce
  – přesné znění a sestavení dotazníků viz níže
  – součástí dotazníkového šetření byl také sběr projektových záměrů pro programové období 2021 – 2027 od obcí, NNO, podnikatelských subjektů
 6. Veřejné projednání s připomínkováním Koncepční části SCLLD MAS Telčsko 2021 – 2027:
  – veřejné projednání Koncepční části SCLLD MAS Telčsko 2021 – 2027 a schválení této části pro podání na ŘO MMR se konalo – 18. 8. 2021 –
  v kanceláři MAS Telčsko zasedala Členská schůze – nejvyšší orgán MAS.
  Pozvánka
  Prezenční listina
  Fotodokumentace
  Zápis z Členské schůze


Dotazníky pro tvorbu nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko pro rok 2021 – 2027

Vážení přátelé, spolupracovníci a příznivci MAS Telčsko,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedených dotazníků, které nám budou sloužit ke zjištění vašich názorů, potřeb a požadavků v rozvoji našeho regionu a v rozvoji vaší obce, podnikatelské činnosti, spolkové činnosti a nebo ke zlepšení života v obcích, kde žijete.

V současné době připravujeme a aktualizujeme “Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027” pro území MAS Telčsko, která bude sloužit jako dokument pro získání dotací na některé vaše projekty a další aktivity vašich obcí, podnikání, spolkového života apod.

Všechna data budou sloužit výhradně pro potřeby MAS Telčsko.
Prosíme o vyplnění dotazníků do 15. 3. 2021

Děkujeme za Váš čas a za vyplnění dotazníků.
MAS Telčsko

DOTAZNÍK PRO OBČANY

DOTAZNÍK PRO OBCE

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

DOTAZNÍK PRO NNO