PS pro matematickou gramotnost

Cíl práce: PS je zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti, pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. V této PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuky matematické gramotnosti. Členem pracovní skupiny mohou být ředitelé škol – jak MŠ, tak ZŠ, učitelé, pedagogové a odborníci v dané oblasti.

Obsah práce: Budeme navazovat na dosavadní dobrou spolupráci a plánovat takové aktivity, které podpoří jak pedagogy, tak děti a žáky a které budou udržitelné. Využijeme také místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky matematické a finanční gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Příklady témat:

  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, podnícení zájmu pro výuku matematiky, finanční gramotnosti a propojování matematiky do ostatních předmětů.
  • Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení a efektivního využití ICT ve výuce – jak je matematika důležitá a jak se dá matematika aktivně zapojit v jiných předmětech.
  • Podpora mimo výukových aktivit.
  • Podpora zavádění alternativních výukových metod a podpora místních lídrů.

Setkání PS proběhne minimálně 4x ročně.

PS pro matematickou gramotnost

Mgr. Antonín MarekZákladní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace
Mgr. Žaneta HronováZákladní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace
Mgr. Lucie KretováZákladní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace
Mgr. Vojtěch VránaZákladní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace

Zápisy z jednání

2019

2020

2021

2022