5) Kultura – památky

70. výzva – Kultura a památky (CLLD) – více info o celé výzvě v rámci ŘO ZDE

Specifická pravidla pro danou oblast ZDE

Znění 70. výzvy – Kultura – památky (CLLD) ŘO IROP ZDE

Informace o výzvě MAS Telčsko ZDE

PAMÁTKA MUSÍ BÝT ZAPSANÁ V ÚSTŘEDNÍM SEZNAMU KULTURNÍCH PAMÁTEK ČR POUZE JAKO NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA. TOTO BUDE OVĚŘOVÁNO V PAMÁTKOVÉM KATALOGU (www.pamatkovykatalog.cz/

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
– revitalizace kulturních památek
– expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická a edukační centra
– restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
– evidence a dokumentace mobiliárních fondů
– parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů

Předmětem dotace nebudou komerční zařízení typu ubytovací a stravovací zařízení. Cílem výzvy není renovace restaurací, hotelů, ani jiných ubytovacích zařízení. Podpora nevylučuje kavárny, ale jejich vybavení a vnitřní stavební úpravy, které nemají charakter stavební obnovy památky a jsou funkčně vázány na využití pro provoz kavárny, budou nezpůsobilé.
Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. Rozsah a charakter zpřístupnění žadatel uvede v Plánu zpřístupnění, který je součástí podkladů pro hodnocení.

NUTNÁ BEZBARIÉROVAVOST KE VŠEM VÝSTUPŮM PROJEKTU! Nerelevantní, pokud památka neumožňuje technicky nebo z důvodu památkové ochrany bezbariérové zpřístupnění výstupů projektu.

ŽADATELÉ: vlastnici památek, subjekty s právem hospodaření
Oprávněným žadatelem jsou výše uvedené subjekty pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.
Místo realizace: území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

VÝŠE DOTACE: 95 % způsobilých výdajů
– minimální výše způsobilých výdajů je 300.000,- Kč, maximální výši způsobilých výdajů si stanoví MAS ve své výzvě.

Více a bližších informací najdete ZDE