3) Vzdělávání

48. výzva – Vzdělávání (CLLD) – více info o celé výzvě v rámci ŘO ZDE

Specifická pravidla pro danou oblast ZDE

Znění 48. výzvy – Vzdělávání (CLLD) ŘO IROP ZDE

Informace o výzvě MAS Telčsko ZDE

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Infrastruktura MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
– navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS (lze i vznik nové MŠ)
– zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
– navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
– vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
– vnitřní konektivita škol
– školní družiny a školní kluby
– učebny neúplných škol
– doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí:
* pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
* pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí ke vyšší kvalitě vzdělávání ve školách
* vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, spol. místnosti)

ŽADATELÉ: kraje, obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO (působící min. 2 roky v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb), školské právnické osoby, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsání v Rejstříku škol a školských zařízení + působící min. 2 roky)
Oprávněnými žadateli jsou výše uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.
Podpořeným zařízením je MŠ, ZŠ běžná nebo lesní MŠ dle školského zákona nebo dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

VÝŠE DOTACE: 95 % způsobilých výdajů
– minimální výše způsobilých výdajů je 350.000,- Kč, maximální výši způsobilých výdajů si stanoví MAS ve své výzvě.