Základní informace projektu MAP II

MAP II

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko realizuje od ledna 2019 čtyřletý projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II., tzv. MAP II., který je zaměřený na podporu společného plánování a realizování aktivit školami v území správního obvodu obce s rozšířenou působností Telč (ORP Telč). Jedná se především o aktivity na podporu gramotností a kompetencí dětí a žáků v mateřských a základních školách.

Nedílnou součástí je také podpora pedagogů ve spolupráci, výměně informací, sdílení zkušeností a v dalším vzdělávání. Do projektu jsou zapojeny všechny školy v území ORP Telč, včetně DDM, ZUŠ, Zastávky, Dětského domova Telč, spolku Na Větvi a dalších organizací.

 Informace o realizovaných akcích také naleznete na facebookových stránkách projektu https://www.facebook.com/maptelcska

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, je financován z prostředků Evropské unie.

Hlavní cíl MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

V projektu MAP II je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:

  • Rozvoj a aktualizace MAP
  • Evaluace a monitoring MAP

Dílčí cíle MAP:

Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání

Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

Spolupráce v MAP povede k realizaci jednotlivých povinných, popř. volitelných podaktivit, prostřednictvím kterých budou naplněny stanovené dílčí cíle MAP.