MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. (MAP Telčska II.)

Projekt je financován z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), jehož gestorem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Projekt je realizován na čtyři roky (leden 2019–prosinec 2022).
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139
MAP Telčska II. navazuje, na již ukončený projekt MAP Telčska I. a je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit a následné společné řešení problémů a potřeb vyhodnocování přínosů spolupráce.