Úvod

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska III (zkráceně „MAP Telčsko III“) s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023075 je projekt realizovaný Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko.

Projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z prostředků Evropské unie (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a státního rozpočtu.

Cílem projektu MAP Telčsko III je podpora společného plánování, informování, vzdělávání a sdílení aktivit v oblasti předškolního a základního vzdělávání a volnočasových aktivit mezi MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a dalšími vzdělávacími a kulturními zařízeními v územní působnosti Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko.

Projekt se zaměřuje na prohloubení již navázané spolupráce škol, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání. Navazuje na dva již zrealizované projekty MAP Telčsko I a MAP Telčsko II. Hlavním úkolem stávajícího projektu je vyhodnocení předešlých projektů a naplánování a správné zacílení implementačních aktivit pro MAP Telčsko IV.

Fyzická realizace projektu MAP Telčsko III: 1. ledna 2023 – 30. listopadu 2023