Úvod

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III (MAP III) je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska III (zkráceně „MAP Telčsko III“) s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023075 je financován z prostředků Evropské unie.

Cílem projektu MAP Telčsko III je podpora společného plánování, informování, vzdělávání a sdílení aktivit v oblasti předškolního a základního vzdělávání a volnočasových aktivit mezi MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a dalšími vzdělávacími a kulturními zařízeními v územní působnosti Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko.

Projekt se zaměřuje na prohloubení již navázané spolupráce škol, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání. Navazuje na dva již zrealizované projekty MAP I, MAP II, které budou vyhodnocovány.

Fyzická realizace projektu MAP Telčsko III: 1. ledna 2023 – 30. listopadu 2023