PRV – Výzva č. 3 uzavřená

3. Výzva Programu rozvoje venkova

Číslo výzvy MAS15/000/00000/563/000146/V003
Název výzvy MASVýzva MAS TELČSKO – Program rozvoje venkova
Datum vyhlášení výzvy MAS29. 4. 2019
Semináře pro žadatele14. 5. 2019
Datum příjmu žádostí o podporu20. 5. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí
o podporu
28. 6. 2019
Termín registrace projektů
na RO SZIF
23. 8. 2019

Zápis z Výkonné rady a seznam Vybraných a nevybraných projektů

Zápis z Výběrové komise 

Seznam přijatých žádostí

Seminář_prezentace_MAS Telcsko_3_výzva

Prezentace, jak podat žádost do PRV přes MAS Telčsko

Výzva MAS TELČSKO – PRV: 

Text výzvy

Pozvánka na Seminář pro žadatele dne 14. 5. 2019 v 10:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Dokumenty FICHÍ si prosím stáhněte do počítače a poté otevřete!F 131 Podpora nezemědělských činností: 5.055.041,- KčPravidla k Fichi č. 131F 142 Investice do lesnické infrastruktury: 4.200.000,- Kč
Pravidla k Fichi č. 142
F 154 Podpora vzdělávání a sdílení informací: 300.000,- KčPravidla k Fichi č. 154F 431 Podpora infrastruktury pro cestovní ruch: 1.147.991,- KčPravidla k Fichi č. 431

Interní postupy MAS
Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
Kontrola formální přijetelnosti ze strany MAS
* Kontrola Žádostí o dotaci
* Kontrola příloh k Žádosti o dotaci
* Kontrola přijatelnosti a dalších podmínek Žádosti o dotaci

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:
Poviné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řidícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

* Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity,
kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
* Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků

Kapitola 2 – Investice do zemědělských podniků (Fiche 151)
Kapitola 4 – Lesnická infrastruktura (Fiche 142)
Kapitola 5 – Zemědělská infrastruktura (Fiche 153)
Kapitola 7 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Fiche 131)
Kapitola 10 – Neproduktivní investice v lesích (Fiche 431)
Kapitola 11 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů (Fiche 141)

Nepovinné přílohy mají vliv na výši bodového hodnocení projektu a najdete je v dokumentech u jednotlivých FICHÍ viz výše a poté i ve znění Textu výzvy. 

Další důležité dokumenty pro podání žádosti – ke stažení:

  1. Jak se přihlásím na Portál Farmáře
  2. Informace o přístupu do Portálu Farmáře
  3. Žádost o přístup do Portálu Farmáře
  4. Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF – aktualizováno 10. 4. 2018
  5. Příručka pro vyplnění formuláře Žádosti o dotaci
  6. Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 – 2020 (3. verze)
  7. Příručka pro publicitu PRV 2014 – 2020 (3. verze)

Postupy administrativních kroků k Žádosti PRV – projektová opatření:
Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře
Postup pro nastavení zasílání e-mailových zpráv

Zjednodušený postup pro podání Hlášení o změnách přes PF
Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci
Postup pro doplnění ŹOD přes Portál farmáře (PF)

Bližší informace a podmínky k Portálu farmáře
Postup žadatele při změně identifikačních a kontaktních údajů

Prohlášení o zařazení podniku do MSP: 
Příkladový manuál na vyplnění Prohlášení o zařazení podniku

Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku

Příručka k definici mikro, malých a středních podniků_příklady

Pravidla 19.2.1 Příloha 4 Definice velikosti podniku
– Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podníků
(příloha je předkládána v podobě vyplněného el.formuláře v pdf, který je k dispozici na http://www.szif.cz/cs/prv2014 )

Vytvoření pracovních míst v projektu:
Pravidla 19.2.1 Příloha 14 Metodika tvorby pracovních míst

Postup při výběrovém řízení:
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV za období 2014-2020

Zákon o zadávání veřejných zakázek – nový

Finanční zdraví projektu:
Metodika výpočtu finančního zdraví

Postup doložení finančního zdraví

Ostatní dokumenty:
Příloha I Smlouvy o fungování EU

Pravidla publicity a Metodika publicity

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Společný celní sazebník EU

Klasifikace CZ – NACE
Příloha 3 Pravidel 19.2.1 – Závazný přehled max.hodnot výdajů dotace (str. 94 Pravidel 19.2.1)

_________________________________________________________________

Programový rámec Programu rozvoje venkova MAS Telčsko – podporované aktivity

Programový rámec PRV MAS Telčsko – celkový přehled

Prezentace s informacemi o Programu rozvoje venkova – PRV

Informace na Portálu farmáře ohledně výzev přes MAS:
https://www.szif.cz/cs/prv2014