IROP – výzva č. 3 – Kultura – Památky

MAS Telčsko dne 28. 6. 2024 vyhlásí 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „3. výzva MAS Telčsko – IROP – KULTURA – PAMÁTKY“

Vazba na 70. VÝZVU IROP – Kultura – památky – SC 5.1 (CLLD)

Název výzvy MAS3. výzva MAS Telčsko – IROP – Kultura – Památky
Datum vyhlášení výzvy MAS Telčsko28. 06. 2024 12:00
Datum příjmu Projektových záměrů na MAS Telčsko přes e-mail viz níže02. 09. 2024
Datum ukončení příjmu Projektových záměrů na MAS Telčsko přes e-mail viz níže30. 11. 2024 23:59
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu30. 06. 2025
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem osoby jednajících jménem žadatele (nebo osob zmocněných na základě plné moci) a relevantní přílohy je nutné zaslat na emailovou adresu: mastelcsko.irop@gmail.com
Žadatel při podání projektového záměru a souvisejících příloh uvede do předmětu emailu:
Název projektového záměru – „3. výzva MAS Telčsko-IROP-Kultura“

Seminář pro žadatele – ve středu 10. 7. 2024 od 14:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko
Prezentace ze semináře 

TEXT Výzvy MAS Telčsko:
Text Výzvy č. 3

PŘÍLOHY VÝZVY:
Příloha č. 1 – Formulář projektového záměru – vzor
Příloha č. 2 – Kritéria pro administrativní kontrolu a věcné hodnocení projektového záměru
Příloha č. 3 – Plná moc – vzor
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu – vzor
Příloha č. 5 – Počet obyvatel dle ČSÚ ke dni 1.1.2023


IROP Interní postupy MAS Telčsko

KONTROLNÍ LISTY k administrativnímu hodnocení Projektových záměrů

KONTROLNÍ LISTY k věcnému hodnocení Projektových záměrů

PRAVIDLA IROP K NADŘAZENÉ VÝZVĚ:
Další informace k nadřazené Výzvě č. 70 včetně příloh k Obecným a Specifickým pravidlům.

Specifická pravidla pro Výzvu č. 70

JAK VYPLNIT ŽÁDOST v MS2021+
Postup pro podání žádosti přes systém MS2021+