MAP IV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska IV (zkráceně „MAP Telčsko IV“), s reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008416, je projekt realizovaný Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko z. s. (zkráceně „MAS Telčsko“) na celém svém území, financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z prostředků Evropské unie (Operační program Jan Amos Komenský) a státního rozpočtu. Tento projekt navazuje na předchozí projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčsko III.

Fyzická realizace projektu: 1. ledna 2024 – 31. prosince 2025

Cílem projektu MAP IV je podpora společného plánování a spolupráce škol, zřizovatelů a dalších
aktérů ve vzdělávání, a dále podpora implementace a sdílení aktivit v oblasti předškolního a
základního vzdělávání a volnočasových aktivit mezi MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a dalšími vzdělávacími a
kulturními zařízeními v územní působnosti Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko. Projekt
navazuje na tři zrealizované projekty MAP I, MAP II a MAP III.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání dětí a žáků v území působnosti MAS Telčsko, na celkové zlepšení klima v prostředí škol v daném území a zejména na podporu implementace a sdílení aktivit v oblasti předškolního a základního vzdělávání a volnočasových aktivit mezi MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a dalšími vzdělávacími a kulturními zařízeními v dotčeném území. Pro zvýšení kvality vzdělávání a nastavení dobrého klima ve školách je v první řadě potřeba podpořit samotné poskytovatele vzdělávání, a to podporou jejich vzájemné komunikace a spolupráce při implementačních aktivitách a dalším společném plánování. Již
v rámci realizace projektů MAP I, MAP II a MAP III se podařilo zapojit do komunikační platformy všechny školy a jejich zřizovatele v území a některé další aktéry ve vzdělávání, a nastavit tak relativně fungující partnerství. V rámci projektu MAP III bylo toto partnerství dále podporováno a rozvíjeno, a to nejen společnou diskuzí, společným plánováním a společnou prioritizací potřeb území. V MAP IV bude snaha zapojit i další aktéry ve vzdělávání do společné diskuze, především bude snaha o větší zapojení rodičů a veřejnosti zejm. formou informování a vzdělávání, ale i dalších organizací např. v oblasti sociální.

V průběhu projektu budou realizovány povinné aktivity dle metodiky MŠMT. Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

Aktivita 1 – Řízení projektu – tuto klíčovou aktivitu projektu bude zajišťovat realizační tým projektu (dle
PpŽP kapitola 5.7 – obecná a specifická část)
Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu – podpora hodnocení dopadu aktivit projektu na cílové skupiny
projektu a diseminace zjištění
Aktivita 3 – Rozvoj a aktualizace MAP – zajistit pokračování a další prohloubení nastavené spolupráce
zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, podpořit jejich další informování a plánování aktivit
pro řešení místně specifických problémů a potřeb, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ
a ZŠ.
Podaktivita 3.1 Řídicí výbor a organizační struktura MAP
Podaktivita 3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu
Podaktivita 3.3. Pracovní skupina pro financování
Podaktivita 3.4 Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji
klíčových kompetencí
Podaktivita 3.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Podaktivita 3.6 Pracovní skupiny pro další témata (volitelná)
Podaktivita 3.8 Místní akční plánování
Podaktivita 3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem
Podaktivita 3.10 Spolupráce s IPs
Aktivita 4 – Implementace akčních plánů – podpora implementace opatření uvedených v akčních
plánech na roky 2024 a 2025, které byly vytvořeny v předchozím období