IROP – výzva č. 2 – Hasiči

MAS Telčsko vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem „2. výzva MAS Telčsko – IROP – HASIČI“


Vazba na 61. VÝZVU IROP – HASIČI – SC 5.1 (CLLD)

Název výzvy MAS2. výzva MAS Telčsko – IROP – Hasiči
Datum vyhlášení výzvy MAS Telčsko30. 04. 2024 12:00
Datum příjmu Projektových záměrů na MAS Telčsko přes e-mail viz níže03. 06. 2024
Datum ukončení příjmu Projektových záměrů na MAS Telčsko přes e-mail viz níže23. 07. 2024 12:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu31. 12. 2025
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem osoby jednajících jménem žadatele (nebo osob zmocněných na základě plné moci) a relevantní přílohy je nutné zaslat na emailovou adresu: mastelcsko.irop@gmail.com
Žadatel při podání projektového záměru a souvisejících příloh uvede do předmětu emailu:
Název projektového záměru – „2. výzva MAS Telčsko-IROP-Hasiči“

Seminář pro žadatele – ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 14:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko
Prezentace ze semináře 

TEXT Výzvy MAS Telčsko:
Text Výzvy č. 2

PŘÍLOHY VÝZVY:
Příloha č. 1 – Formulář projektového záměru – vzor
Příloha č. 2 – Kritéria pro administrativní kontrolu a věcné hodnocení projektového záměru
Příloha č. 3 – Plná moc – vzor
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu – vzor
Příloha č. 5 – Počet obyvatel dle ČSÚ ke dni 1.1.2023
Příloha č. 6 – Souhlasné stanovisko HZS ČR_vzor – Zbrojnice
Příloha č. 6 – Souhlasné stanovisko HZS ČR_vzor – Technika a věcné prostředky
Příloha č. 6 – Souhlasné stanovisko HZS ČR_vzor – Umělé vodní požární nádrže


IROP Interní postupy MAS Telčsko

KONTROLNÍ LISTY k administrativnímu hodnocení Projektových záměrů

KONTROLNÍ LISTY k věcnému hodnocení Projektových záměrů

PRAVIDLA IROP K NADŘAZENÉ VÝZVĚ:
Další informace k nadřazené Výzvě č. 61 včetně příloh k Obecným a Specifickým pravidlům.

Specifická pravidla pro Výzvu č. 61

Příloha č.9- Parametry pro stavby a normativ materiálně technického vybavení

Příloha č.11- Postup pro vydání stanoviska HZS ČR
Obecná pravidla nadřazené Výzvy č. 61

JAK VYPLNIT ŽÁDOST v MS2021+
Postup pro podání žádosti přes systém MS2021+