4) Sociální služby

49. výzva – Sociální služby (CLLD) – více info o celé výzvě v rámci ŘO ZDE

Specifická pravidla pro danou oblast ZDE

Znění 49. výzvy – Sociální služby (CLLD) ŘO IROP ZDE

Informace o výzvě MAS Telčsko ZDE

Zde jsou uvedené informace podrobnější a ke stažení ZDE

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Infrastruktura sociálních služeb = sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem projektu je:
a) vybudování/pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu
b) zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

  • nákup budov, zařízení a vybavení
  • výstavba budov a stavebních úprav, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence
  • vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami

PROJEKTY SE ZAMĚŘÍ NA PODPORU INFRASTRUKTURY POUZE PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

ŽADATELÉ: 
– obce, kraje, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji/DSO
– OSS, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO (viz bližší informace ve výše uvedeném dokumentu – leták k dané oblasti)
Oprávněným žadatelem jsou výše uvedené subjekty pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.
Místo realizace: území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

VÝŠE DOTACE: 95 % způsobilých výdajů
– minimální výše způsobilých výdajů je 500.000,- Kč, maximální výši způsobilých výdajů si stanoví MAS ve své výzvě.

Více a bližších informací najdete ZDE