SCLLD 2014 – 2020

Informace a přehled o průběhu Programového období 2014 – 2020 v rámci Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko.

————————————————————————————————————

Výkonná rada dne 19. 1. 2016 na svém jednání v Telči schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a doporučila ji ke schválení na Členské schůzi, která se konala 16. 2. 2016 a kde byla SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko schválená.

Strategie byla odeslána dne 14. 3. 2016  k hodnocení na příslušná ministerstva, která jsou posuzovateli této strategie.

Strategie byla schválena 23. 8. 2017. Schválení tohoto strategického dokumentu je významným krokem k ukončení procesu přípravy a přibližuje okamžik její realizace a tedy i čerpaní finančních prostředků na integrované projekty realizované prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje. 

Zde najdete současné znění Strategie území MAS Telčsko.
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko 2014-2020 byla v průběhu své tvorby komunitně projednávána, a to s využitím širokého spektra metod pro zapojení místních aktérů a veřejnosti. Vybrané metody plně korespondují s podstatou metody Leader.

K tvorbě strategie byly (od 2012) využity kulaté stoly, dotazníky, diskuze v rámci pracovních skupin a veřejných projednávání a také osobní schůzky se starosty místních obcí ve věci diskutování nejpalčivějších problémů obcí z regionu. Podrobný popis zapojení komunity při tvorbě strategie naleznete na těchto odkazech:

Kulaté stoly

Veřejná projednávání

Dotazníkové šetření

Sběr projektových záměrů

_______________