Podmínky členství v MAS

Členská přihláška
Členská odhláška

ČLENSTVÍ V MAS
Vznik a zánik členství

1.   Členem MAS se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov MAS, aktivně a samostatně vyvíjí činnost v souladu s cíli MAS, mají sídlo či provozovnu (právnické osoby) nebo bydliště či provozovnu (fyzické osoby) nebo prokazatelné působí v zájmovém území MAS a podá písemnou přihlášku výkonné radě, která rozhoduje o přijetí i vyloučení člena z MAS.

2.   Členové MAS jsou osoby, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.

3.   Člen MAS, který je právnickou osobou, vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo pověřenou osobou, která předloží písemné zmocnění.

4.   Členství vznikne dnem rozhodnutí výkonné rady o přijetí za člena.

5.   Členství zaniká:
a)   vystoupením písemnou formou
b)   rozhodnutím výkonné rady o vyloučení člena pro hrubé porušení stanov, za které se považuje i pasivita člena (neomluvená neúčast na třech po sobě jdoucích schůzích) a neplacení členských příspěvků ani v náhradní lhůtě členům za zaplacení členského příspěvku poskytnuté; proces vyloučení se řídí ustanovením §239-242 občanského zákoníku
c)   úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby
d)   zánikem MAS.

6.   Ukončení členství nezakládá nárok na právní vypořádání majetku.

7.   Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti. Člen je povinen se přihlásit k některé ze zájmových skupin při zachování uvedeného pravidla stanovení příslušnosti. Člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

8.   MAS vede seznam členů v elektronické formě. V seznamu členů vede tyto údaje:
a)   u fyzické osoby
a.   příjmení a jméno
b.   datum narození
c.   trvalé bydliště
d.   identifikační číslo, jedná-li se o osobu podnikající

b)   u právnické osoby
a.   název, sídlo a identifikační číslo
b.   osoba zastupují právnickou osobu při výkonu členských práv
c.   osoba jednající jako statutární orgán

c)   kontaktní údaje – telefon, mail, webová stránka
d)   příslušnost k veřejnému sektoru nebo soukromému sektoru, příslušnost k zájmové skupině
e)   vznik a ukončení členství ve volených orgánech MAS
f)   datum vzniku členství v MAS
g)   datum skončení členství v MAS.

9.   Na webových stránkách MAS se zveřejní z údajů vedených v seznamu členů se souhlasem člena jméno a příjmení u fyzické osoby, název a sídlo u právnické osoby, identifikační číslo, kontaktní údaje.

Práva a povinnosti členů
1.         Základními právy členů MAS je zejména:
a)   účastnit se činnosti MAS a být o činnosti MAS informován,
b) hlasování na jednání nejvyššího orgánu MAS. U ostatních orgánů má právo hlasovat pouze v případě, že je členem daného orgánu
c)   volit a být volen do orgánů MAS
d)   navrhovat akce a aktivity MAS
e)   realizovat prostřednictvím akcí a aktivit MAS své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry MAS
f)   nahlížet do úředních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku a hospodaření MAS.

2.         Základními povinnostmi členů MAS je zejména:
a)   dodržovat stanovy MAS a rozhodnutí výkonné rady či členské schůze
b)   vykonávat svěřené funkce v orgánech MAS
c)   hájit a prosazovat zájmy MAS a aktivně se podílet na jejich činnost
d)   platit členské příspěvky

3.         Povinnosti členů MAS mohou být u jednotlivých aktivit dále upraveny na základě rozhodnutí výkonné rady nebo členské schůze.