Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (dále jen PS) zahrnují aktéry formálního i neformálního vzdělávání v dotčeném území. PS plánují možnosti spolupráce a předávání si zkušeností mezi danými cílovými skupinami a určují stěžejní aktivity, které se budou v rámci projektu MAP Telčsko III řešit. Tyto aktivity musí být zejména finančně udržitelné i do budoucna.

Členové PS jsou vybíráni na základě jejich zájmu, doporučení a po konzultaci garanta PS s Realizačním týmem. Garantem každé PS je vedoucí PS , který zodpovídá za jednání PS, zápis z jednání PS ve spolupráci s RT.

Realizací PS jsou naplňovány složky akce KLIMA: Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele, Aktivizující formy učení (více o vizi akce klima v Postupech MAP III).

V projektu MAP Telčsko III byly zřízeny následující povinné a nepovinné PS:

Povinné PS pro:

 • financování
 • rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (dále jen „PS pro ČG“)
 • rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (dále jen „PS pro MG“)
 • rovné příležitosti

Nepovinné PS pro:

 • předškolní vzdělávání
 • malotřídní školy

Pro všechny povinné PS platí:

 • setkání je realizováno nejméně 4x během realizace projektu;
 • z každého jednání je pořizován zápis a prezenční listina,
 • pracovní skupiny ustavené z MAP II je možné ponechat, nebo personálně obměnit,
 • v každé PS je zapojen minimálně jeden učitel/expert/lídr z území MAS Mikroregionu Telčsko, kdy minimálně jeden z nich je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v ZŠ,
 • pokud je to pro území účelné, je možné realizovat setkání PS jako společná.