2) Hasiči

61. výzva – HASIČI (CLLD) – více info o celé výzvě v rámci ŘO ZDE

Specifická pravidla k dané oblasti ZDE

Text 61. výzvy k dané oblasti ŘO IROP ZDE

Informace o výzvě MAS Telčsko ZDE

Zde si můžete stáhnout další informace v uceleném pdf dokumentu ZDE

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
A) VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ZBROJNIC

* technické řešení projektu musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami, a to především s technickou normou ČSN 73 5710
* projekt musí být v souladu s parametry uvedenými v příloze č. 9 (část A) Pravidel
* nová dislokace zbrojnice zohledňuje podmínky přílohy zákona o požární ochraně, pro včasný zásah jednotky dle plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany

B) POŘÍZENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY, VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY
* normativ pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je uveden v příloze č. 9 (část B) Pravidel. Uvedený normativ obsahuje druhy techniky a věcných prostředků, které lze v rámci projektu pořídit dle kategorie jednotek požární ochrany
* při realizaci zadávacího řízení na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je nutné využít vzorovou technickou specifikaci
* dokladem o shodě konkrétní technické specifikace pořizované požární techniky a věcných prostředků požární ochrany se vzorovou technickou specifikací je Stanovisko HZS ČR k technickým podmínkám pořizované techniky a vybavení dle vzoru (příloha č. 10 Pravidel)

C) VYBUDOVÁNÍ A REVITALIZACE UMĚLÝCH VODNÍCH POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ V OBCÍCH
* základní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 9 (část C) Pravidel

  • doprovodná část projektu (nepovinné): zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

ŽADATEL: obce, které zřizuje JSDH zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
Oprávněným žadatelem je obec pouze v případě, že obdržela kladné vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.
Místo realizace: území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

VÝŠE DOTACE: 95 % způsobilých výdajů
– minimální výše způsobilých výdajů je 130.000,- Kč, maximální výši si stanoví MAS ve své výzvě.