PRV – Program rozvoje venkova

Interní postupy PRV

MAS Telčsko – nové oblasti podpory v PRV pro obce:
Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Jak už jsem dříve avizovali, máme možnost zbytek alokace v rámci PRV přesunout do nové oblasti podpory směřované obcím, a to prostřednictvím Článku 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Do této výzvy (FICHE) je tedy možné přesunout finanční prostředky z nevyčerpaných a obtížně čerpaných Fichí (opatření). V našem případě by šlo o rozdělení necelých 3 mil. Kč.

Dotazník má sloužit jako jeden z podkladů pro zařazení jedné nebo dvou aktivit z Článku 20 do strategie MAS Telčsko a následně do nové výzvy Programu rozvoje venkova a dále pomoci rozdělit zbývající alokované prostředky do vybraných dvou aktivit na základě zájmu ze strany obcí.

Zde je odkaz na prezentaci s představením jednotlivých aktivit Čl. 20: ZDE

Zde je odkaz na aktuální pravidla pro žadatele – strana 84 – 99: ZDE

V dotazníku prosím vyplňujte jen ty oblasti (možnosti), u kterých víte, že připravujete nebo již máte připravený záměr nebo právě řešíte aktuální problém, který se týká dané oblasti (realizace těchto projektů by měla probíhat v roce 2020 a konci v roce 2022). Nejde o dlouhodobé projekty či vize.

Oblasti podpory, který článek 20 nabízí:
a) Veřejná prostranství
b) Mateřské a Základní školy
c) Hasičské zbrojnice (JPO V)
d) Obchody pro obce
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven
g) Stezky
h) Muzea a expozice pro obce

Pozn.: Nemůžeme vyhlásit všechny oblasti v závislosti na alokaci, kterou máme k dispozici. Bude tedy rozhodnuto na základě tohoto dotazníku a poté Výkonnou radou, jaké dvě oblasti budou v rámci výzvy vyhlášeny.

Společné podmínky pro všechny oblasti:
– Podpora ve výši 80 %
– Povinnou přílohou k Žádosti o dotaci je Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategický rozvojový dokument obce)
– Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektor.
– Nebudou podporovány projekty, u kterých nezpůsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč.
– Možnost pořízení v rámci projektu doplňující vybavení – max. 30 % rozpočtu projektu (např. úpravy ploch apod.)

Zde můžete vyplnit dotazník

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 18. 12. 2019!

Podrobné informace k jednotlivým oblastem:
a) Veřejná prostranství
Žadatel: Obec nebo svazek obcí
Dotaci lze poskytnout na: vytváření/rekonstrukce/obnovu veřejných prostranství obce včetně úpravy povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář; obnovu/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství – herní a vodní prvky

b) Mateřské a Základní školy
Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
Dotaci lze poskytnout na: rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě MŠ; pořízení technologií MŠ/ZŠ

c) Hasičské zbrojnice (JPO V)
Žadatel: Obec nebo svazek obcí
Dotaci lze poskytnout na: rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice včetně příslušného zázemí; pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice

d) Obchody pro obce
Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
Dotaci lze poskytnout na: výstavbu/rekonstrukce/obnovu budov či stánků pro obchod včetně zázemí; pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod; pojízdná prodejna včetně technologií a dalšího vybavení

e) Vybrané kulturní památky
Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, NNO, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby
Dotaci lze poskytnout na: obnovu a zhodnocení kulturních objektů a prvků

f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven
Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, NNO, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

Dotaci lze poskytnout na: rekonstrukci/obnovu/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí, včetně obecních knihoven; pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven

g) Stezky
Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
Dotaci lze poskytnout na: výstavbu/rekonstrukci/obnovu a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických stezek včetně značení, směrových a informačních tabulí či interaktivních prvků; stavební výdaje související s danou stezkou

h) Muzea a expozice pro obce
Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
Dotaci lze poskytnout na: rekonstrukci/obnovu/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí včetně zázemí; pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí

————————————————————————————————————-

Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

Alokace FICHÍ MAS Telčsko na období 2014 – 2020