Projekty

Provozní a animační činnosti MAS Telčsko II. – reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010564 

Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Hlavními aktivitami projektu bude vyhlašování výzev a tzv. animace území spočívající v poskytování konzultací a organizováním vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, subjekty a veřejnost působící, žijící a podnikající na území MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Předpokládaný termín zahájení je 1. ledna 2019, ukončení pak 31. prosince 2023.

– více informací ZDE

Provozní a animační činnosti MAS Telčsko – reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005933 

Projekt je uzavřen. Tento projekt byl zaměřený na přípravu a realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020. Aktivity spojené s realizací CLLD, s připravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací strategie CLLD včetně animace škol a školských zařízení OP VVV.

– více informací ZDE

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska (MAP Telčska), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000111 byl realizován od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017. Tento projekt je postaven na vybudování platformy funkčního partnerství všech zainteresovaných aktérů, kteří ovlivňují vzdělávání v daném území a na nastavení udržitelného systému komunikace za účelem zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zapojení aktéři měli za úkol vytipovat prioritní oblasti zájmu a stanovení vize vzdělávání v území až do roku 2023 a s tím spojené nastavení konkrétních opatření vedoucích k naplňování vytyčených cílů. Více informací ZDE

Animace škol

Koordinační a metodická pomoc základním a mateřským školám s přípravou a realizací projektů zjednodušeného financování – šablony – více ZDE