Projekty

MAS Telčsko – Realizace SCLLD I.
reg. číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000186

Projekt:
MAS TELČSKO – REALIZACE SCLLD I.
registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000186
je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:
Předmětem projektu s názvem MAS Telčsko – Realizace SCLLD I. je zajištění dostatečné a kvalifikované administrativní kapacity tak, aby došlo ke kvalitní realizaci SCLLD MAS Telčsko, z. s. pro programové období 2021-2027 a dalších aktivit vedoucích k naplnění dané strategie. Zahrnuje dále implementace a animace SCLLD. Jde zejména o administraci výzev a projektů, zpracování interních postupů, monitorování a evaluace.

Fyzická realizace projektu:
od 1. 1. do 30. 9. 2024

V rámci projektu budou probíhat tyto aktivity:
– zajištění stabilní administrativní kapacity
– zajištění ostatních výdajů potřebných pro výkon činnosti MAS Telčsko
– realizace činností související s řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (CLLD)
– zajištění výdajů na administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů – např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

—————————————————————————————————————————————————–

Projekt je ukončen:
PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOST MAS TELČSKO II.
registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010564

je spolufinancován Evropskou unií.

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. realizací tohoto projektu získá finanční prostředky na přípravné a podpůrné činnosti související s realizací a s implementací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko 2014 – 2020.

Anotace projektu:
Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Hlavními aktivitami projektu bude vyhlašování výzev a tzv. animace území spočívající v poskytování konzultací a organizováním vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, subjekty a veřejnost působící, žijící a podnikající na území MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Předpokládaný termín zahájení je 1. ledna 2019, ukončení pak 31. prosince 2023.

Fyzická realizace projektu:
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023

Projekt Provozní a animační činnosti MAS Telčsko zahrnuje klíčové aktivity MAS, tj. přípravné podpůrné činnosti, provozní a administrativní činnosti, animaci strategie CLLD a animaci škol a školských zařízení.
Cílem projektu je zajistit a zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a realizovat Strategii CLLD MAS Telčsko.

V projektu budou realizovány následující aktivity:
1. Implementace/administrace SCLLD – podpora žadatele/realizátora: školení, poradenství, konzultace, administrace, kontroly, příprava proplacení

– podpora orgánů MAS – Členská schůze, Výkonná rada, Výběrová komise, Dozorčí rada – pracovní skupiny – podpora jejich vzdělávání, zasedání, příprava podkladů, tvorba zápisů, organizace setkání, organizace kontrol, zajištění odborníků apod.
– zvyšování kvalifikace zaměstnanců
– propagace strategie a EU, aktualizace a evaluace, monitoring SCLLD
– zajištění materiálně technické základny pro realizaci SCLLD (prostory, internet, notebooky, telefony, tiskárny, dataprojektor apod.)

2. Animace – animace SCLLD (animace území, oživení území, komunitní projednávání, školení apod. ) a animace škol a školských zařízení (podpora s žádostí o šablony, podpora škol)

3. Spolupráce – spolupráce partnerů a subjektů v rámci MAS a spolupráce mezi MAS na české úrovni, síťování a spolupráce mezi subjekty a MAS.

—————————————————————————————————————————————————

Provozní a animační činnosti MAS Telčsko – reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005933 

Projekt je uzavřen. Tento projekt byl zaměřený na přípravu a realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020. Aktivity spojené s realizací CLLD, s připravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací strategie CLLD včetně animace škol a školských zařízení OP VVV.

– více informací ZDE

_________________________________________________________________________________________________________

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska (MAP Telčska), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000111 byl realizován od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017. Tento projekt je postaven na vybudování platformy funkčního partnerství všech zainteresovaných aktérů, kteří ovlivňují vzdělávání v daném území a na nastavení udržitelného systému komunikace za účelem zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zapojení aktéři měli za úkol vytipovat prioritní oblasti zájmu a stanovení vize vzdělávání v území až do roku 2023 a s tím spojené nastavení konkrétních opatření vedoucích k naplňování vytyčených cílů. Více informací ZDE

______________________________________________

Animace škol

Koordinační a metodická pomoc základním a mateřským školám s přípravou a realizací projektů zjednodušeného financování – šablony – více ZDE