Stanovy MAS

Stanovy MAS Telčsko ke stažení – aktuální

Archiv – Stanovy MAS Telčsko ze dne 4. 12. 2014

Úplné znění stanov Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, z.s.

schválené Členskou schůzí dne 15. 9. 2015

PREAMBULE

Vědomi si odpovědnosti za rozvoj mikroregionu a oživení přírodního a kulturního dědictví, rozhodli se představitelé obcí a občanských iniciativ, podnikatelé a občané Mikroregionu Telčsko odborníků pro vytvoření Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, z. s.

1.         ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.         Název: Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.

2.         Právní statut: spolek

3.         Sídlo: Náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč

4.         Územní působnost: mikroregion Telčsko

5.         Místní akční skupina mikroregionu Telčsko, z. s. vznikla dne 16. 12. 2004 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů registrací Ministerstvem vnitra. 

6.         V souladu s § 3045 odst. 1 občanského zákoníku je Místní akční skupina mikroregionu Telčsko, z. s. považována za spolek. Je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou L 10872.

7.         Pro potřeby realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je Místní akční skupina mikroregionu Telčsko, z. s. místní akční skupinou (MAS).

2.         ÚČEL SPOLKU

 1. Účelem MAS je vyvíjet činnost směřující k řešení problematiky, koordinace činností a podpory rozvoje Mikroregionu Telčsko, zejména:
  1. Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) péče o zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky
  2. péče o rozvoj cestovního ruchu
  3. činnost směřující ke zvýšení kvality sociálního prostředí
  4. činnost směřující ke zlepšení ochrany přírody a krajiny
  5. zkvalitnění péče o kulturní bohatství a rozvoj vzdělání
  6. činnost směřující ke zlepšení dopravní infrastruktury
  7. činnost směřující ke zlepšení technické infrastruktury
  8. činnost směřující k naplňování principu partnerství ve smyslu metody Leader (spolupráce mezi státní správou, samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi a dalšími subjekty)

ch) činnost směřující k rozvoji občanských iniciativ na místní a regionální úrovni

 1. servis členům a subjektům v území působnosti, zejména technický, organizační a ekonomický.
 2. Činnosti na realizaci SCLLD budou účetně odděleny od ostatních činností.
 3. MAS bude svůj účel naplňovat prostřednictvím realizace rozvojové strategie (SCLLD) MAS v souladu se Strategickým plánem rozvoje mikroregionu Telčsko a dle zásad Iniciativy LEADER+, uvedených v Oznámení Evropské komise členským státům ze 14. dubna 2000.

3.         ČLENSTVÍ V MAS

Vznik a zánik členství

1.   Členem MAS se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov MAS, aktivně a samostatně vyvíjí činnost v souladu s cíli MAS, mají sídlo či provozovnu (právnické osoby) nebo bydliště či provozovnu (fyzické osoby) nebo prokazatelné působí v zájmovém území MAS a podá písemnou přihlášku výkonné radě, která rozhoduje o přijetí i vyloučení člena z MAS.

2.   Členové MAS jsou osoby, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.

3.   Člen MAS, který je právnickou osobou, vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo pověřenou osobou, která předloží písemné zmocnění.

4.   Členství vznikne dnem rozhodnutí výkonné rady o přijetí za člena.

5.   Členství zaniká:

a)   vystoupením písemnou formou

b)   rozhodnutím výkonné rady o vyloučení člena pro hrubé porušení stanov, za které se považuje i pasivita člena (neomluvená neúčast na třech po sobě jdoucích schůzích) a neplacení členských příspěvků ani v náhradní lhůtě členům za zaplacení členského příspěvku poskytnuté; proces vyloučení se řídí ustanovením §239-242 občanského zákoníku

c)   úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby

d)   zánikem MAS.

6.   Ukončení členství nezakládá nárok na právní vypořádání majetku.

7.   Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti. Člen je povinen se přihlásit k některé ze zájmových skupin při zachování uvedeného pravidla stanovení příslušnosti. Člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

8.   MAS vede seznam členů v elektronické formě. V seznamu členů vede tyto údaje:

a)   u fyzické osoby

a.   příjmení a jméno

b.   datum narození

c.   trvalé bydliště

d.   identifikační číslo, jedná-li se o osobu podnikající

b)   u právnické osoby

a.   název, sídlo a identifikační číslo

b.   osoba zastupují právnickou osobu při výkonu členských práv

c.   osoba jednající jako statutární orgán

c)   kontaktní údaje – telefon, mail, webová stránka

d)   příslušnost k veřejnému sektoru nebo soukromému sektoru, příslušnost k zájmové skupině

e)   vznik a ukončení členství ve volených orgánech MAS

f)   datum vzniku členství v MAS

g)   datum skončení členství v MAS.

9.   Na webových stránkách MAS se zveřejní z údajů vedených v seznamu členů se souhlasem člena jméno a příjmení u fyzické osoby, název a sídlo u právnické osoby, identifikační číslo, kontaktní údaje.

Práva a povinnosti členů

1.         Základními právy členů MAS je zejména:

a)   účastnit se činnosti MAS a být o činnosti MAS informován,

b)   hlasování na jednání nejvyššího orgánu MAS. U ostatních orgánů má právo hlasovat pouze v případě, že je členem daného orgánu.

c)   volit a být volen do orgánů MAS

d)   navrhovat akce a aktivity MAS

e)   realizovat prostřednictvím akcí a aktivit MAS své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry MAS

f)   nahlížet do úředních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku a hospodaření MAS.

2.         Základními povinnostmi členů MAS je zejména:

a)   dodržovat stanovy MAS a rozhodnutí výkonné rady či členské schůze

b)   vykonávat svěřené funkce v orgánech MAS

c)   hájit a prosazovat zájmy MAS a aktivně se podílet na jejich činnost, chovat se čestně vůči spolku

d)   platit členské příspěvky

3.         Povinnosti členů MAS mohou být u jednotlivých aktivit dále upraveny na základě rozhodnutí výkonné rady nebo členské schůze.

4. ORGÁNY MAS

1.   Orgány MAS jsou:

a)   členská schůze

b)   výkonná rada

c)   dozorčí rada

d)   výběrová komise

2.   Jeden člen může být kromě členské schůze pouze členem jednoho povinného orgánu MAS (výkonný výbor, dozorčí rada, výběrová komise).

3.   Členové výkonné rady a dozorčí rady jsou voleni z řad členů MAS.

4.   Členové výběrové komise jsou voleni z řad členů MAS případně ze subjektů, které na území MAS místně působí.

5.   Je-li členem výkonné rady, dozorčí rady nebo výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

6.   Výkonná rada, dozorčí rada a výběrová komise jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

7.   Ve výkonné radě a výběrové komisi nesmí veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje ve skladbě členů těchto orgánů. Při rozhodování je hlasovací právo členů všech volených orgánů rovné.

8.   Při rozhodování o výběru projektů musí být dále dodržena podmínka, že nejméně 50 % hlasů mají členové orgánu, kteří nenáleží k veřejnému sektoru.

4.1. Členská schůze

1.   Členská schůze je nejvyšším orgánem MAS a řídí se jednacím řádem, který si členská schůze sama schvaluje. Tvoří ji všichni členové MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje v účasti členů na zasedání členské schůze. K zajištění tohoto pravidla lze poměrným způsobem upravit váha hlasu, tak aby bylo vyhověno této podmínce.

2.   Do působnosti členské schůze patří zejména:

a)   přijímat, měnit a doplňovat stanovy MAS a vydávat vnitřní předpisy, které nejsou těmito stanovami svěřeny k vydání jinému orgánu

b)   schvalovat plán činnosti MAS, zejména dlouhodobé a strategické cíle

c)   schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za uplynulé období

d)   rozhodovat o výši členských příspěvků

e)   schvalovat jednotlivé akce a aktivity MAS

f)  zřizování povinných orgánů – rozhodovací, kontrolní a výběrový

g)   volit a odvolávat členy výkonné rady, dozorčí rady a výběrové komise, stanovit počet členů uvedených orgánů, jejich působnosti a pravomoci a způsob jednání těchto orgánů, způsob volby a odvolávání členů orgánů

h)   schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS a zprávu o činnosti výkonné rady a zprávu dozorčí rady

ch) rozhodovat o fúzi nebo zrušení MAS

3.   Členská schůze nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD na území působnosti MAS.

4.   Členskou schůzi svolává výkonná rada nejméně jedenkrát za rok. Pozvánky na členskou schůzi musí být rozeslány členům v písemné formě nejpozději 10 dnů před konáním členské schůze. Za písemnou formu se považuje i rozeslání e-mailem a SMS.

5.   Členskou schůzi svolává výkonná rada nejpozději do 2 měsíců, požádá-li o to písemně min.1/3 členů MAS.

6.   Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

7.  Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze do 30minut po oznámeném termínu zahájení jejího jednání, ukončí předseda výkonné rady zasedání členské schůze a zahájí zasedání náhradní členské schůze s totožným programem. Na program náhradní členské schůze nelze zařazovat další v původním programu řádné členské schůze neuvedené body jednání. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná v počtu přítomných členů při dodržení pravidla dle odst. 1.  

8.   Každý hlasující může hlasovat pouze za jeden subjekt, i kdyby byl statutárním orgánem nebo pověřenou osobou více subjektů.

9.   Člen může být zastoupen při jednání a hlasování jinou osobou, i nečlenem spolku, na základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně a musí vymezen rozsah zástupčího oprávnění; jinak je plná moc neplatná.

10. Z jednání musí být pořízen zápis, do kterého má nárok nahlédnout každý člen MAS.

4.2. Výkonná rada

1.  Výkonná rada je statutárním orgánem spolku a dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 rozhodovacím orgánem MAS.

2. Členové rozhodovacího orgánu – výkonné rady – musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

3.  Výkonná rada má 3 členy. Funkční období členů výkonné rady jsou 4 roky. Opakovaná volba je možná.

4.  Výkonná rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu.

5.  Výkonnou radu svolává a řídí předseda dle aktuální potřeby, nejméně jedenkrát za rok.

6.  Do působnosti výkonné rady jako statutárního orgánů náleží veškerá působnost, která není těmito stanovami svěřena jiným orgánům spolku. Do působnosti výkonné rady patří zejména:

a)   schvalovat směrnice hospodaření,

b)  schvalovat rozpočet MAS a rozhodovat o uvolnění finančních prostředků na projekty         

c)   schvalovat činnosti směřující a konkretizující cíle činnosti MAS

d)  rozhodovat o nabytí a převodu majetku a jeho využití,

e)   jmenovat s výjimkou povinných orgánů další orgány za účelem naplňování předmětu činnosti uvedené v článku 2 a dle pravidel dotačních programů

f)   rozhodovat o rozšíření působnosti MAS i na další území, vyžaduje-li to nebo je-li toto rozšíření přínosem pro plnění účelu MAS uvedeného v článku 2 a je-li to v souladu s pravidly územní působnosti MAS

g)   rozhodovat o počtu a zaměření zájmových skupin

h)   schvalovat SCLLD

ch) schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů

i)   schvalovat uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (manažerem); samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce,

j)   schvalovat výzvy k podávání žádostí,

k)   vybírat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise

l)   svolávat členskou schůzi minimálně jedenkrát ročně.

m) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena MAS

7.    Výkonná rada je povinna zabývat se podněty a návrhy členů a pravidelně je informovat o činnosti MAS.

8.  Výkonná rada je povinna poskytnout členům dozorčí rady informace potřebné ke kontrolní činnosti.

9.  Spolek zastupuje navenek samostatně předseda, v nepřítomnosti předsedy jedná navenek samostatně místopředseda. Podepisují se tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. Předseda může zmocnit k jednání i jiného člena výkonné rady. Předseda výkonné rady zastupuje výkonnou radu a MAS na venek a má podpisové právo. 

4.3. Dozorčí rada

1.   Dozorčí rada je kontrolním orgánem MAS, která odpovídá za svou činnost členské schůzi.

2.   Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady jsou 4 roky. Opakovaná volba je možná. Členové kontrolního orgánu musí být voleni z partnerů MAS.

3.   Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání dozorčí rady.

4.   Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

5.   Do působnosti dozorčí rady patří: 

a)   projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS

b)   dohlížet na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD

c)   nahlížet do účetních knih a jiných dokladů MAS týkající se činnosti MAS a kontroluje tam obsažené údaje

d)   svolat mimořádné jednání členské schůze a výkonné rady, jestliže to vyžadují zájmy MAS

e)   kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,

f)   zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení výkonné radě indikátorový a evaluační plán SCLLD).

4.4. Výběrová komise

1.  Výběrová komise má 5 členů volené členskou schůzí. Členy volí členská schůze.

2.  Funkční období výběrové komise je 1 rok. Opakovaná volba je možná. 

3.  Výběrová komise ze svého středu volí předsedu, který řídí činnost výběrové komise, svolává a řídí zasedání.

4.  Výběrová komise:

a)  navrhuje objektivní kritéria, dle kterých budou hodnoceny projekty žadatelů,

b)  provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací (projektů) k plnění záměrů a cílů SCLLD.

4.5.  Manažer

1.   MAS má manažera MAS pro realizaci SCLLD, který je v pracovně právním vztahu k MAS.

2.   Manažer je podřízen výkonné radě.

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ORGÁNŮM

1.   Členství ve volených orgánech zaniká:

a)   uplynutím funkčního období,

b)   rezignací,

c)   smrtí,

d)   odvoláním,

e)   dohodou o ukončení členství v orgánu.

2.   Rezignuje-li člen orgánu na svou funkcí, skončí jeho členství v orgánu uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace na adresu MAS popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání příslušného orgánu MAS.

3.   Členové volených orgánů MAS, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat na uvolněné místo náhradního člena do doby nejbližšího zasedání členské schůze, která zvolí nového řádného člena orgánu. Zvolit může i toho, kdo byl kooptován.

4.   Člen voleného orgánu MAS – fyzická osoba vykonává funkci osobně. Je-li členem voleného orgánu MAS –  právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu resp. statutární orgán.

5.   V případě nebezpečí z prodlení může volený kolektivní orgán rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.

6.   Jednání volených kolektivních orgánů s výjimkou výběrové komise se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

7.   Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

8.   Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden člen může zastupovat nejvýše jednoho člena voleného orgánu. Je potřeba splnit podmínku, že zmocněnec a zmocnitel musí být ze stejné zájmové skupiny.

6. ZRUŠENÍ A ZÁNIK MAS

 1. MAS se zruší rozhodnutím členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §268 občanského zákoníku.
 2. V případě, že zrušením MAS nepřechází její případný majetek na právního nástupce, jmenuje členská schůze likvidátora, který vypořádá závazky a pohledávky MAS. Po ukončení likvidace likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem podle rozhodnutí členské schůze.
 3. MAS zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí dne 15. 9. 2015.

     Nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 9. 1. 2008. 

2.  Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry MAS občanským zákoníkem.

3. Tyto Stanovy se vyhotovují ve třech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro rejstříkový soud a dva budou uchovány v dokumentaci spolku.