IROP 2021 – 2027

IROP – Integrovaný regionální operační program

INTERNÍ POSTUPY PRO OPERAČNÍ PROGRAM IROP MAS TELČSKO

PREZENTACE K IROPU MAS TELČSKO

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY OP IROP

HARMONOGRAM VÝZEV IROP – MAS TELČSKO ZDE

IROP2 je široce zaměřený program podporující investiční záměry v oblasti vzdělávání, územního rozvoje apod.
Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Oblasti, do nichž směřuje podpora v rámci výzev MAS Telčsko, jsou následující: Veřejná prostranství, Hasiči, Vzdělávání, Sociální služby, Kultura a Cestovní ruch.

1) Veřejná prostranství

Podporována je aktivita Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí. Oprávněnými žadateli mohou být obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve a další organizace.

2) Hasiči

Podporovány jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Oprávněnými žadateli jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Možnými aktivitami jsou výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic; pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany; vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

3) Vzdělávání

Podporována je aktivita Infrastruktura základních a mateřských škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol a dále Infrastruktura mateřských a základních škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny. Oprávněnými žadateli mohou být obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve a další organizace. Způsobilými výdaji jsou vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi; vnitřní konektivita škol; školní družiny a školní kluby; učebny neúplných škol.

4) Sociální služby

Podporována je aktivita Infrastruktura sociálních služeb. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace OSS, církve, nestátní neziskové organizace a další. Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5) Kultura

Podporována je pouze aktivita Revitalizace kulturních památek. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci památek a subjekty s právem hospodaření. Podmínkou je, aby památka byla zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako nemovitá kulturní památka.

6) Cestovní ruch

Podporována je aktivita Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace OSS, církve, nestátní neziskové organizace a další.