1) Veřejná prostranství

73. výzva – Veřejná prostranství (CLLD) – více info o celé výzvě v rámci ŘO ZDE

Specifická pravidla k této oblasti ZDE

Text 73. výzvy k dané oblasti ŘO IROP ZDE

Informace o výzvě MAS Telčsko ZDE

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
1) ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
2) revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství
3) revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství

Veřejné prostranství = veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Veřejná infrastruktura = pozemky, stavby (ne stavby budov) a zařízení sloužící veřejné potřebě.

Technická infrastruktura = zejména systémy a sítě technické infrastruktury a s nimi související stavby a zařízení pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, energetiku, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení ke snižování nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a podzemních vod nebo k nakládání s odpady.

Zelená infrastruktura = plánovaný, převážně spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, vodních a pro hospodaření s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem umožňují nebo významně podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí; součástí zelené infrast. je také územní systém ekologické stability krajiny. Zelenou infrastrukturou se tedy rozumí jak zelená složka (například stromy), tak modrá složka (např. vodní plochy).

Dopravní infrastruktura = je podporována v přímých výdajích na hlavní část projektu max. v rozsahu 40 % plochy veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu. Nezpůsobilým výdajem jsou investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy a investice do tratí pro kolejová vozidla. Do plochy dopravní infrastruktury se započítávají: pozemní komunikace (včetně částí vymezených pro cyklisty), odstavné a parkovací plochy, zálivy zastávek, stání a točny pro vozidla veřejné hromadné dopravy, tramvajové pásy. Do plochy dopravní infrastruktury se nezapočítávají nástupiště zastávek veřejné hromadné dopravy, chodníky a samostatné komunikace pro pěší, společné komunikace pro pěší a cyklisty a pozemní komunikace v případě, že se jedná o pěší zónu nebo obytnou zónu.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
– obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
– OSS, PO OSS, církve, církevní organizace, státní podniky, státní organizace, veřejné a státní VŠ, VVI
POZOR! Oprávněným žadatelem jsou výše uvedené subjekty pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření příslušné MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, která je povinnou přílohou žádosti o podporu.
Místo realizace: území příslušné MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

VÝŠE DOTACE: 95 % způsobilých výdajů (5 % způsobilý výdajů je na žadateli)
– minimální výše způsobilých výdajů je 500.000,- Kč, maximální výše způsobilých výdajů není stanovena (stanoví si MAS ve své výzvě).