OPZ – Operační program Zaměstnanost

Výzvy MAS OPZ 2014 – 2020

Programový rámec OPZ

Etický kodex

Jednací řády:

Jednací řád Členské schůze MAS Telčsko

Jednací řád Výběrové komise MAS Telčsko pro OPZ

Jednací řád Výkonné rady MAS Telčsko

Jednací řád Dozorčí rady MAS Telčsko

Dokument: Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost

Otázky a odpovědi k výzvě 047 OPZ přes MAS – Sociální služby, Prorodinná opatření a Zaměstnanost

_______________________________________________________________________

Prezentace s informacemi o Operačním programu Zaměstnanost – OPZ

Informace k podávání žádostí
Podávání žádostí do OPZ probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecné ovládání ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu OPZ č. 047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, na stránkách https://www.esfcr.cz/ je žadatelům k dispozici text výzvy ŘO: https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

MAS zajistí Seminář pro žadatele, který proběhne nejdéle 2 týdny před ukončením příjmu žádostí. O konání semináře budou žadatelé v bližší době informováni zde.
________________________________________________________________________

Aktuální výzvy OPZ:
Nejsou žádné aktuální výzvy

Uzavřené výzvy OPZ:
Výzva č. 1 – Sociální služby na území MAS Telčsko
Výzva č. 2 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko
Výzva č. 3 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko
Výzva č. 4 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.
Výzva č. 5 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II.
Výzva č. 6 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.