IROP – výzva č. 1 – Podpora vzdělávání

MAS Telčsko vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem „1. výzva MAS Telčsko – IROP – Podpora vzdělávání“


Vazba na 48. VÝZVU IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)

Název výzvy MAS1. výzva MAS Telčsko – IROP – Podpora vzdělávání
Datum vyhlášení výzvy MAS Telčsko30. 04. 2024 12:00
Datum příjmu Projektových záměrů na MAS Telčsko přes e-mail viz níže03. 06. 2024
Datum ukončení příjmu Projektových záměrů na MAS Telčsko přes e-mail viz níže30. 09. 2024 12:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu30. 06. 2029
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem osoby jednajících jménem žadatele (nebo osob zmocněných na základě plné moci) a relevantní přílohy je nutné zaslat na emailovou adresu: mastelcsko.irop@gmail.com
Žadatel při podání projektového záměru a souvisejících příloh uvede do předmětu emailu:
Název projektového záměru – „1. výzva MAS Telčsko-IROP-Podpora vzdělávání“

Seminář pro žadatele – ve středu 22. 5. 2024 od 14:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko
Prezentace ze semináře

TEXT Výzvy MAS Telčsko:
Text Výzvy č. 1

PŘÍLOHY VÝZVY:
Příloha č. 1 – Formulář projektového záměru – vzor
Příloha č. 2 – Kritéria pro administrativní kontrolu a věcné hodnocení projektového záměru
Příloha č. 3 – Plná moc – vzor
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu – vzor
Příloha č. 5 – Počet obyvatel dle ČSÚ ke dni 1.1.2023

IROP Interní postupy MAS Telčsko

KONTROLNÍ LISTY k administrativnímu hodnocení Projektových záměrů

KONTROLNÍ LISTY k věcnému hodnocení Projektových záměrů

PRAVIDLA IROP K NADŘAZENÉ VÝZVĚ:
Další informace k nadřazené Výzvě č. 48 včetně příloh k Obecným a Specifickým pravidlům.

Specifická pravidla pro Výzvu č. 48
Obecná pravidla nadřazené Výzvy č. 48

JAK VYPLNIT ŽÁDOST v MS2021+
Postup pro podání žádosti přes systém MS2021+