1. výzva OP TAK Technologie pro MAS

OP TAK – 1. výzva

MAS Telčsko vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
s názvem „OP TAK – 1. výzva“


Vazba na výzvu ŘO OP TAK – Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Název výzvy MASOP TAK – 1. výzva
Datum vyhlášení výzvy MAS Telčsko06. 05. 2024 12:00
Datum příjmu Projektových záměrů na MAS Telčsko přes e-mail viz níže03. 06. 2024 12:00
Datum ukončení příjmu Projektových záměrů na MAS Telčsko přes e-mail viz níže05. 08. 2024 23:59
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu30. 06. 2026
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem osoby jednajících jménem žadatele (nebo osob zmocněných na základě plné moci) a relevantní přílohy je nutné zaslat na emailovou adresu: mastelcsko.optak@gmail.com
Žadatel při podání projektového záměru a souvisejících příloh uvede do předmětu emailu:
Název projektového záměru – „OP TAK 1. výzva“

Seminář pro žadatele – v pondělí 27. 5. 2024 od 14:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko
Prezentace ze semináře – zde bude vložena prezentace ze semináře

TEXT Výzvy MAS Telčsko:
Text Výzvy č. 1

Interní postupy MAS Telčsko pro OP TAK 2021-2027

PŘÍLOHY VÝZVY:
Příloha č. 1 – Formulář projektového záměru – vzor
Příloha č. 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 3 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 4 – Interní postupy MAS Telčsko
Příloha č. 5 – Plná moc – vzor
Příloha č. 6 – Vzdání se práva podat žádost o přezkum
Příloha č. 7 – Počet obyvatel k 1. 1. 2023 dle ČSU

DALŠÍ PŘÍLOHY:
Prohlášení o velikosti podniku
Vzor vyjádření o souladu se SCLLD – vydává MAS
Vymezení způsobilých výdajů
Nepodporované kategorie CZ NACE
Formulář posouzení zásady
Metodika paušálního financování

Kontrolní listy k administrativnímu hodnocení projektového záměru

Kontrolní listy k věcnému hodnocení projektového záměru


PRAVIDLA OP TAK K NADŘAZENÉ VÝZVĚ:
Další informace k nadřazené Výzvě OP TAK včetně příloh k Obecným a Specifickým pravidlům a dalších dokumentů
Pravidla pro příjemce a žadatele Obecná část
Pravidla pro příjemce a žadatele Zvláštní část

webinář Technologie MAS (CLLD): 
https://www.youtube.com/watch?v=KA3BOha3SwY

Příručka – JAK VYPLNIT ŽÁDOST:
Postup pro podání žádosti přes systém MS2021+

Často kladené otázky a odpovědi k výzvě:
FAQ 1
FAQ 2