MAP partnerství

Partnerství – kdo MAP tvoří?

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Partnerství zde není ve smyslu projektového, finančního nebo nefinančního partnerství. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP. Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti.

Partnerství v rámci projektu je tvořeno:

 • Zřizovateli škol a dalších vzdělávacích zařízení
 • Školami a poskytovateli vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM…)
 • Uživateli vzdělávání (žáci, rodiče)

 

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídící výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Složení Řídícího výboru MAP II

Povinní zástupci:

 • zástupce RT MAP,
 • zástupci zřizovatelů škol,
 • vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol),
 • učitelé,
 • zástupci ze školních družin,
 • zástupci ze základních uměleckých škol,
 • zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP,
 • zástupce KAP,
 • zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče),
 • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území (pokud je to pro daný MAP relevantní),
 • zástupce ORP, pokud není ORP žadatelem/realizátorem nebo partnerem projektu MAP II,
 • zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) – systémová podpora MAP.

 

Realizační tým

Realizační tým má odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy. Realizační tým MAP vede hlavní manažer projektu.

Mezi hlavní úkoly realizačního týmu patří:

 • podpora činnosti Řídícího výboru a PS (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.),
 • zpracování a průběžný monitoring systému komunikace,
 • vytvoření komunikačního plánu,
 • monitorování průběhu realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP – zprávy o realizaci projektu,
 • zpracování průběžných a závěrečných sebehodnotících zpráv, na jejich základě navrhování případné aktualizace dokumentace MAP,
 • spolupráce při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování s odborným garantem MAP (projekt IPs SRP), a to včetně zvyšování znalostí k tématům MAP všech zapojených aktérů,
 • zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP,
 • účastní se aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání,
 • zajišťování v procesu místního akčního plánování a přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV, PS, jejich podskupiny apod.)

 

Pracovní skupiny

 • Financování
 • Čtenářská gramotnost
 • Matematická gramotnost
 • Rovné příležitosti
 • Předškolní vzdělávání
 • Malotřídní školy

 

Všechny Pracovní skupiny se budou scházet minimálně 4x ročně a jsou složeny především ze zástupců škol.

V každé Pracovní skupině je zapojen jeden učitel/lídr/expert z ORP Telč. Minimálně jeden z nich je pedagogický pracovník s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Předmětem těchto setkání jsou především návrhy na aktivity a spolupráce škol.